Disclaimer

Disclaimer site www.retailoutlook.nl, versie 1, September 2020

CONTACTGEGEVENS Q&A:

Q&A Consultancy BV
Adres: Koningin Wilhelminalaan 21, 3818 HN Amersfoort
Tel. nr: +31 (0)33 245 46 37
Kvk nr: 65015061

Onderstaand vind je de Disclaimer die van toepassing is op de site www.retailoutlook.nl een initiatief van Q&A Consultancy BV (hierna te noemen: Q&A).

Art 1. Wijziging Disclaimer

Q&A behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Op de site www.retailoutlook.nl vind je altijd de tekst van de meest recente Disclaimer.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie

Hoewel Q&A haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij van personen die een account hebben aangemaakt of andere organisaties/derden verkrijgt, alsmede de informatie die Q&A zelf vergaart/verzamelt/samenstelt/schrijft en publiceert op www.retailoutlook.nl aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden van deze informatie op www.retailoutlook.nl.

Art 3. De publicatie-, wijzig- en verwijder rechten

Q&A behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, inhoud die aan Q&A is verschaft - in het kader van het account dat is aangemaakt op de website ‘www.retailoutlook.nl’- te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen. Q&A keurt het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de website www.retailoutlook.nl, te wijzigen.

Art 4. Verwijderen van account(s)

Je stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer je een account aanmaakt voor en actief gebruik maakt van www.retailoutlook.nl. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent het account van een deelnemer aan www.retailoutlook.nl te verwijderen, om wat voor reden dan ook, ook zonder de beperking of de schending van deze disclaimer, of niet overeenkomstig Europese wetten en richtlijnen.

Art 5. Intellectuele eigendomsrechten

Bij het aanleveren van informatie aan Q&A voor plaatsing op www.retailoutlook.nl door personen die een account hebben aangemaakt voor www.retailoutlook.nl verklaar je dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. Je vrijwaart Q&A hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights.

Art 6. Bronvermelding

Hoewel Q&A haar uiterste best om de juiste bronnen te achterhalen en te vermelden bij de gepubliceerde stukken/vlogs etc op www.retailoutlook.nl. aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuist vermelde of niet vermelde bronnen.

Art 7. Aansprakelijkheid voor schade door het aanmaken en actief gebruiken van een account op de website ‘www.retailoutlook.nl’

Q&A is niet verantwoordelijk voor schade die is geleden door het aanmaken en actief gebruiken van een account op de website ‘www.retailoutlook.nl’. Tevens stellen personen die een account hebben aangemaakt Q&A schade- en schuldeloos voor aanklachten, acties, verplichtingen, verlies, schade, kosten of uitgaven (direct of indirect, contractueel of bij besluit, of op andere wijze) opgelopen, verklaard of toegekend aan Q&A, voortgekomen uit het aanmaken en actief gebruiken van een account op de website ‘www.retailoutlook.nl ‘ door welke organisatie en/of persoon dan ook.

Art 8. Rechts- en forumkeuze

Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.

Voeg Retail Outlook Platform toe aan startscherm.

Klik op en dan "Zet in startscherm".

Voeg Retail Outlook Platform toe aan startscherm.

Klik op het drie-stippen menu en dan "Toevoegen aan startscherm".