Gebruikersvoorwaarden

www.retailoutlook.nl is een initiatief van:

Q&A Consultancy BV (hierna te noemen: Q&A)
Adres: Koningin Wilhelminalaan 21, 3818 HN Amersfoort
Tel. nr: +31 (0)33 245 46 37
Kvk nr: 65015061

Art 1. Vereisten persoonsgegevens

Je kunt een account aanmaken op www.retailoutlook.nl als je minimaal 18 jaar oud bent. Bij het aanmaken van een account wordt een aantal persoonsgegevens gevraagd ten behoeve van de registratie. Je stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer je een account aanmaakt voor en actief gebruik maakt van www.retailoutlook.nl. Bij constatering van valse of verkeerde informatie behoudt Q&A zich het recht voor het account te verwijderen.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie

Je verklaart dat je je uiterste best doet om content aan te leveren zonder mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden.

Art 3. De publicatie-, wijzig- en verwijder rechten

Q&A behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, inhoud die aan Q&A is verschaft - in het kader van het account dat is aangemaakt op de website ‘www.retailoutlook.nl’- te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen. Q&A keurt het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de website www.retailoutlook.nl, te wijzigen.

Art 4. Verwijderen van account(s)

Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent het account van een deelnemer aan www.retailoutlook.nl te verwijderen, om wat voor reden dan ook, of als het account of gebruik daarvan niet overeenkomstig Europese wetten en richtlijnen is.

Art 5. Intellectuele eigendomsrechten

Als je informatie aanlevert aan Q&A voor plaatsing op www.retailoutlook.nl verklaar je dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. Je verklaart dat je alleen rechten-vrije foto’s aanlevert. Je vrijwaart Q&A hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights. Boetes voor niet rechten- vrije foto’s worden door Q&A in rekening gebracht bij degene die ze aanlevert.

Art 6. Bronvermelding

Als je content aanlevert om te plaatsen op www.retailoutlook.nl. ben je verplicht om de (eventueel) gebruikte bronnen te vermelden.

Art 7. Aansprakelijkheid

Q&A is niet verantwoordelijk voor schade die is geleden door het aanmaken en actief gebruiken van een account op de website ‘www.retailoutlook.nl’. Je stemt ermee in dat je Q&A schade- en schuldeloos stelt voor aanklachten, acties, verplichtingen, verlies, schade, kosten of uitgaven (direct of indirect, contractueel of bij besluit, of op andere wijze) opgelopen, verklaard of toegekend aan Q&A, voortgekomen uit het aanmaken en actief gebruiken van een account op de website ‘www.retailoutlook.nl ‘ door welke organisatie en/of persoon dan ook.

Art 8. Rechts- en forumkeuze

Op deze deelname voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Voeg Retail Outlook Platform toe aan startscherm.

Klik op en dan "Zet in startscherm".

Voeg Retail Outlook Platform toe aan startscherm.

Klik op het drie-stippen menu en dan "Toevoegen aan startscherm".